3 sposoby oszacowania kosztów budowy

3 sposoby oszacowania kosztów budowy

Na wstępie każdy inwestor musi podjąć decyzję w jakim systemie będzie realizował budowę nowego domu. Czy zamierza zlecić wykonanie całości robót jednej firmie w opcji tzw. pod klucz, czy będzie sam kupował materiały budowlane, a firmie zlecał tylko prace budowlane? Czy zlecenie będzie obejmowało całość prac czy tylko poszczególne branże np. osobno prace ziemne, murarskie, dekarskie, instalacyjne itp.?

dobry architekt krakow

Zarówno do jak i po podjęciu decyzji o sposobie realizacji inwestycji potrzebny jest preliminarz kosztów. Można go wykonać na podstawie danych z projektu. W projekcie budowlanym podana jest kubatura budynku, pow. całkowita, użytkowa, materiały przewidziane do zastosowania. Można w oparciu o te dane ustalić wstępny koszt inwestycji tzw. metodą porównawczą. Na podstawie danych GUS publikowane są co pół roku, dla poszczególnych regionów kraju, wskaźniki kosztu odtworzenia 1 m kwadratowego pow. użytkowej budynku mieszkalnego. Po przemnożeniu pow. użytkowej budynku przez w/w wskaźnik otrzymamy szacunkową wielkość kosztów budowy (w najbliższym przedziale czasu). Różne dane statystyczne są też omawiane i publikowane w Muratorze i innych periodykach budowlanych. Korzystając z w/w wymienionych publikacji można uzyskać dane dotyczące procentowego udziału w kosztach budowy całego budynku poszczególnych jego elementów budynku np. ile % z całości należy przewidzieć na wykonanie fundamentów, ścian, stanu surowego, instalacji, wykończenia itd. Są to wyliczenia szacunkowe, ale często się sprawdzają.

Drugim sposobem oceny czekających nas kosztów budowy jest rozesłanie projektu budowlanego do kilku wykonawców w celu uzyskania oferty na jego wykonanie (w całości lub części). Porównanie otrzymanych co najmniej 3 ofert pozwoli na przyjęcie prawdopodobnej wielkości nakładów na całość budynku lub jego element.

Trzecią metodą jest zlecenie wykonania, w oparciu o projekt budowlany, profesjonalnego przedmiaru i kosztorysu, osobie posiadającej stosowne umiejętności i doświadczenie. Powstanie wówczas tzw. kosztorys inwestorski oparty, przeważnie na średnich cenach krajowych. Bez podania kosztu końcowego rozsyłamy tzw. pusty kosztorys (bez cen jednostkowych) do poszczególnych wykonawców celem przygotowania oferty na dany zakres lub całość robót. Wybieramy do podpisania umowy ofertę nie najtańszą, ale zaproponowaną przez doświadczonego i sprawdzonego wykonawcę.

Zawsze musimy oczekiwać niespodziewanych okoliczności, które mogą nam wywrócić wcześniejsze założenia, życzmy sobie, aby były one zasadne i mieściły się w naszych możliwościach finansowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego czatu na stronie,