Jak przepisy mogą ograniczyć wybór projektu?

Jak przepisy mogą ograniczyć wybór projektu?

Bardzo ważną zasadą przy tworzeniu projektu domu jest to, iż zawsze musi być on zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy dla określonej działki. W innym przypadku nie dostaniemy pozwolenia na budowę.

Na początku najlepiej sprawdzić czy działka z którą wiążemy naszą inwestycję jest objęta miejscowym planem zagospodarowania uchwalonym przez radę gminy lub miasta. Z części graficznej planu dowiemy się m.in. jakim symbolem oznaczony jest teren naszej działki i czy jest objęty jakąś strefą ochronną np. konserwatorską. W części opisowej znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące m.in. obiektów jakie mogą powstać na działce, ilości koniecznych do zapewnienia miejsc postojowych, powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, wymogów do elewacji, kształtu dachu i jego pokrycia oraz możliwości stosowania lukarn czy okien połaciowych.

W sytuacji gdy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania konieczne jest wystąpienie o decyzję o warunkach zabudowy. Osoba przygotowująca analizę urbanistyczną określi w niej wymagania odnośnie posadowienia i wielkości budynku, dopuszczalną powierzchnię zabudowy, wymagania odnośnie elewacji i dachu, a także sposób obsługi budynku pod kątem infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej. Warto rozważyć powierzenie przygotowania wniosku o wydanie decyzji WZ dobremu architektowi, który posiada doświadczenie w takich procedurach. Zdarza się, że uzyskanie warunków zabudowy może być problemem. Zanim gmina je wyda, musi sprawdzić czy działka spełnia ustawowe wymagania jakimi są: dostęp do drogi publicznej, istniejące lub projektowane uzbrojenie wystarczające dla zamierzenia budowlanego, możliwość odrolnienia oraz zabudowa co najmniej jednej działki sąsiedniej, dostępnej z tej samej drogi publicznej, pozwalająca na określenie wymagań dla nowej zabudowy.

Każdy z nas ma swoje potrzeby, będąc inwestorem musimy dokładnie przemyśleć wszystkie aspekty związane z projektem naszego domu. Im dokładniej zapoznamy się z regulacjami prawnymi dotyczącymi naszej działki i przemyślimy nasze potrzeby tym precyzyjniej dobierzemy parametry projektu domu, a co za tym idzie wybierzemy najlepszy projekt na kolejne lata naszego życia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Skorzystaj z naszego czatu na stronie,